وب سایت اختصاصی انتشارات گهوارهچاپ و نشر ایران

انتشارات گهواره :نام مرکز / نام شخص
رحیم اصلانی :مدیر مسئول
تبریز - شهرک نور - فلکه فجر - باکری - مجتمع صدف :آدرس
09141000164 :تلفن
gahvarepub@gmail.com :ایمیل