چاپ و نشر ایران

فاطمه نوروزی :نام مرکز / نام شخص
فاطمه نوروزی :مدیر مسئول
مشهد - بلوار شهید رستمی - شهرک بهشتی :آدرس
09157979579 :تلفن
karimnoroozi22165@yahoo.com :ایمیل