وب سایت اختصاصی دکتر مهدی طالب الفخرچاپ و نشر ایران

دکتر مهدی طالب الفخر :نام مرکز / نام شخص
دکتر مهدی طالب الفخر :مدیر مسئول
استان خراسان رضوی - مشهد :آدرس
09151034464 :تلفن
mehdifakhr11@gmail.com :ایمیل