وب سایت اختصاصی فرزانه عادلیچاپ و نشر ایران

فرزانه عادلی :نام مرکز / نام شخص
فرزانه عادلی :مدیر مسئول
استان اردبیل - اردبیل :آدرس
09025566098 :تلفن
farzaneh.adeli1771@yahoo.com :ایمیل