وب سایت اختصاصی احمد درویشی احد کلیشمیاحمد درویشی احد کلیشمی :نام مرکز / نام شخص
احمد درویشی احد کلیشمی :مدیر مسئول
استان قزوین - قزوین :آدرس
09126817437 :تلفن
ahmad.darvishi@chmail.ir :ایمیل