وب سایت اختصاصی نجلا درخشانیچاپ و نشر ایران

نجلا درخشانی :نام مرکز / نام شخص
نجلا درخشانی :مدیر مسئول
استان خوزستان - آبادان :آدرس
09163334373 :تلفن
Najla.derakhshani@gmail.com :ایمیل