وب سایت اختصاصی مرکز تالیفات دکتر ترکمانیمرکز تالیفات دکتر ترکمانی
دکتر محمد علی ترکمانی :مدیر مسئول
استان فارس - شیراز :آدرس


  • اولین کتاب مهندسی نرم افزار امن در ایران منتشر شد .